Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoba do kontaktu - Agnieszka Moszczyńska - inspektor, tel. +48 23 654 43 56, +48 23 655 29 48 wew. 27

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów osobom niepełnosprawnym.

Podstawa prawna

 • Art. 35a ust.1 pkt 7c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 100 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i POlityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie okreslenia rodzjaów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 926 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2319).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków funduszu składa się odpowiednio do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Załączniki

 • oświadczenie o wysokości dochodów (Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest na żądanie PCPR dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
 • faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedycznego i środki pomocnicze.

Kryterium dochodowe

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny i miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów , jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, którym mowa w lit. a) wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Termin i sposób załatwienia

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy:

 • uzyskać od lekarza specjalisty zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,
 • zlecenie dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu określenia kwoty opłacanej z NFZ,
 • potwierdzone zlecenie przez NFZ dostarczyć do sklepu/firmy, w którym będzie zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy,
 • kopię w/w zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie dołączyć do wniosku o dofinansowanie wraz z w/w załącznikami.

Wnioski można składać w PCPR w każdym czasie. Wnioski rozpatrywane będą, do wyczerpania środków finansowych przyznanych na ten cel w roku bieżącym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2017-11-14 09:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14159
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-25 07:10:19