Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-03. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-22.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Moszczyńska, pcprmlawa@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 23 654 43 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia (2 od ul. Sądowej i 1 od ul. Reymonta). Do wejścia od ulicy Sądowej prowadzą podjazdy dla osób na wózku inwalidzkim. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Do wejścia od ulicy Reymonta prowadzą schody. Do pomieszczeń usytuowanych na piętrze prowadzą schody. Brakuje windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli idukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy schodach zamontowane są barierki.

Osoba, która zamierza skorzystać z usług tłumacza migowego zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie PCPR, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z form: e-mail, faksem lub telefoniczne.

Dyrektor PCPR urzęduje na I piętrze budynku. W przypadku konieczności kontaktu Dyrektora z osobami niepełnosprawnymi - Dyrektor schodzi do klienta na parter i świadczy obsługę w pomieszczeniach zlokalizowanych przy wejściu do budynku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny poprzez tablice informacyjne.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-03 14:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12936