Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2023 r.poz.775 ).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach strony także wykaz niezbędnej dokumentacji.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie dokonywane jest zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dniem 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Sprawy wpływające do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej, a następnie pismo zostaje przekazane do Dyrektora, który dekretuje je – wskazując na pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki podawczej jak również udziela informacji telefonicznie.

Numery telefonów i adresy e-mail zamieszczone są na podstronie Dane Teleadresowe

 Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej), rozpoznanie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
    data wytworzenia: 2017-10-17
  • opublikował: Agnieszka Jankowska
    data publikacji: 2017-11-14 09:14
  • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
    ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 10:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16676
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 10:58:19